ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'60

ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'60

ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'60

       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรู้สารสนเทศ อบรมระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มีปัญหาในการลงทะเบียนโปรดติดต่อ
ห้องสมุด โทร.045-617984 หรือ facebook:Sskru CentralLibrary