ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'61

ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'61

ลงทะเบียนอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ'61

       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรู้สารสนเทศ อบรมระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สิ้นสุดโครงการ


ติดต่อสอบได้ที่ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ครับ

******************************************************************
a

a

a
มีปัญหาในการลงทะเบียนโปรดติดต่อ
ห้องสมุด โทร.045-617984 หรือ facebook:Sskru CentralLibrary